Nhẫn một hàng hột viền trơn

Danh mục:

Mô tả

Vàng 610